Ελγίνια


Τα αρπαγέντα  Ελγίνια μάρμαρα
19 Αυγούστου 1884 η εφημερίδα “Δελτίον της Εβδομάδος” έγραφε για τα Ελγίνια: Τα αρπαγέντα  Ελγίνια μάρμαρα, ως αποκαλούνται, ίσως υπάρχει αμυδρά τις ελπίς ν΄αποδοθώσι ποτέ, αφού και ανεκινήθη το ζήτημα εν αυτώ τω Λονδίνω εν έτει 1880…     …τούτον δε, πας τις βλέπων δικαίως ενθυμείται τας στροφάς του Βύρωνος. […]

Τα αρπαγέντα  Ελγίνια μάρμαρα