Εκδοθέντα Βιβλία Γ.Λ.


 

 

Εκδοθέντα Βιβλία

Εκδοθέντα Βιβλία

 

Ο Γεώργιος Δ. Λαμπάκης (Γ.Λ.), με θητεία στη Ριζάρειο Σχολή και θεολογικές πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, παρέμεινε για πάντα θεολόγος, ένας θεολόγος με πάθος για τις Χριστιανικές Αρχαιότητες και τη σημασία τους για την ιστορία και τη ζωή της Εκκλησίας και του Έθνους. Προσωπικότητα πολυσχιδής, είχε μέσα του μέχρι τέλους τη σπίθα του ιεραπόστολου.

Θιασώτης της Monumentale Theologie την οποία διδάχτηκε στις μεταπτυχιακές του σπουδές, ο Γ.Λ. αντιμετώπιζε τα μνημεία του χριστιανικού παρελθόντος με την πεποίθηση ότι « αυτά τα μνημεία, αυταί αι συμβολικαι παραστάσεις έργω παριστάσιν, ό,τι λόγω οι λοιποί κλάδοι της Θεολογίας εκδιδάσκουσιν ». Η Χριστιανική Αρχαιολογία την οποία υπηρέτησε, « εξετάζει τας αρχικάς πηγάς, τα αρχικά αίτια, τον τόπον και τον χρόνον και εν γένει την εξέλιξιν των διαφόρων τύπων του πολιτεύματος, της λατρείας, του βίου και της τέχνης των χριστιανών, από των πρώτων αιώνων μέχρις ωρισμένου χρονικού ορίου. Το όριον δε τούτο ημείς … παρατείνομεν μέχρι την σήμερον ».

Ο Γ.Λ. μέσα στην προβληματική του 19 ου αιώνα και τους διαξιφισμούς για την ενότητα της ταυτότητας του ελληνισμού, ανασύρει τα τεκμήρια και μνημεία του χριστιανικού παρελθόντος « προς δόξαν της τε Εκκλησίας και της Πατρίδος ». Στο καταστατικό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884) το οποίο συνέταξε, ορίζεται ότι « σκοπός της Εταιρείας εστίν ή περισυναγωγή και διάσω σις των εν Ελλάδι ή άλλαχού ευρισκομένων της Χριστιανικής αρχαιότητος μνημείων και ιερών κειμηλίων ων ή σπουδή και μελέτη συμβάλλουσι προς διαφώτισιν της καθό­λου ενιαίας πατρώας ημών ιστορίας και τέχνης ». Έτσι ο Γ.Λ. αντιμετωπίζει τα μνημεία όχι ως μουσειακά αντικείμενα, αλλά ως κειμήλια.

Ο Γ.Λ. είχε την τύχη να ταξιδεύει διαρκώς, λόγω της ιδιότητάς του ως βασιλικού γραμματέως, αλλά και να διακρίνεται για πρωτοφανή φιλοπονία.

Από τα αυτοτελή έργα του ξεχωρίζουν:

  • «Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου» (1889). Ο Γ.Λ. λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός για την αναστήλωση και ανάδειξη της Μονής Δαφνίου που στα τέλη του 19 ου αι. κινδύνευε από ανεπανόρθωτες καταστροφές. Με τη βοήθεια των αδελφών του Ιωάννη (φωτογράφου) και Εμμανουήλ (ζωγράφου) μελέτησε και αποτύπωσε το μνημείο, και καρπό των μελετών του αποτελεί το βιβλίο αυτό.
  • «Χριστιανική Αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων» (1896). Πρόκειται για τον καρπό μακροχρόνιων ερευνών του γύρω από την εικονογραφία της χριστιανικής Εκκλησίας από τα την εποχή των συμβόλων μέχρι την ανάπτυξη των ευρύτερων εικονογραφικών κύκλων.
  • «Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως» (1909 ). Περιλαμβάνει ιστορία και περιγραφή των μνημείων των επτά πατριαρχείων της Μικράς Ασίας, της Εφέσου, Σμύρνης, Περγάμου, Θυατείρων, Σάρδεων, Φιλαδελφείας, Λαοδικείας κ.α., για τα οποία καταθέτει προσωπική μαρτυρία και τεκμήρια από τις περιοδείες του στη Μικρά Ασία.

Παράλληλα ο Γ.Λ. δημοσίευσε πλήθος άρθρων και μελετών (υπολογίζονται σε περισσότερα από 300), στα περιοδικά «Σιών», «Εβδομάς» κ.α., ενώ η έκδοση του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας στα 1892 (εκδίδεται έως σήμερα) τού προσέφερε βήμα επιστημονικό, στο οποίο δημοσίευσε τα τεκμήρια των συνεχών περιοδειών του.

1. Γενική εισαγωγή εις την Χριστιανικήν Αρχαιολογίαν : Λόγος εισιτήριος ρηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 25 Νοεμβρίου 1896.

 Υπό Γεωργίου Λαμπάκη. / Λαμπάκης, Γεώργιος,1854-1914. /
Αθήνησιν: Εκ του Τυπογραφείου Νομικής, 1897. 15 σελίδες
Ψηφιακό τεκμήριο από την Ανέμη στη διεύθυνση  http://goo.gl/X0fc3

2. Έργα Θρησκευτικά.

Γ. Λαμπάκη. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, 1893.
60 σελίδες
Προβολή
Ψηφιακό τεκμήριο από την Ανέμη στη διεύθυνση http://goo.gl/fjHGD

3. Η Μονή Δαφνίου: Μετά τας επισκευάς.

Γεωργίου Λαμπάκη, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1899.
129 σελίδες
Ψηφιακό τεκμήριο από την Ανέμη στη διεύθυνση http://goo.gl/6RDyq

 

4. Κατάλογος Μουσείου της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και τέχνης μετ’ εικόνων Κατάλογος και ιστορία του Μουσείου της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και τέχνης μετ’ εικόνων.

 

5. Χριστιανική αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων (1-842): ήτοι από των αρχών του Χριστιανισμού μέχρι της αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1896.
102 σελίδες.
Ψηφιακό τεκμήριο από την Ανέμη στη διεύθυνση http://goo.gl/P95gS

 6. Χριστιανική αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1889.
153 σελίδες

Ψηφιακό τεκμήριο από την Ανέμη στη διεύθυνση http://goo.gl/q7ojh

 7. Οι επτά αστέρες της Αποκαλύψεως. Ήτοι ιστορία, ερείπια, μνημεία, και νυν κατάστασις των Επτά Εκκλησιών της Ασίας, Εφέσου, Σμύρνης, Θυατείρων, Σάρδεων, Φιλαδελφείας και Λαοδικείας, παρ΄ή Κολοσσαί και Ιεράπολις. – μετα 255 εικόνων.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη. Εν Αθήναις. Τύποις “Κράτους”, Θ. Τζαβέλλα. Πρωτότυπη έκδοση του 1909

 8. Έργα και Κρίσεις επ΄αυτών.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1910

 9. Κατάλογος της εν Ζαππείω Εκθέσεως.

Εν Αθήναις, εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Νικολάου Γ. Ιγγλέση, 1891

 10. Μελέται, Εργασίαι και Περιηγήσεις των ετών 1892 – 1893.

Υπο Γεωργίου Λαμπάκη. Εν Αθήναις, εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου Ν.Γ.Ιγγλέση, 1894

11. Η Μοναχή Κασσιανή. Η ωραία, ευσεβεστάτη και σοφωτάτη υμνολόγος της Εκκλησίας.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη, Εν Αθήναις. Εκδότης Ιωάννης Κολλάρος, βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1912

12. Η Γέννησις του Χριστού. Ο Ιησούς Θεός ή άνθρωπος; Απολογητική μελέτη μετα της Ιστορίας και Υμνολογίας της Εορτής.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη. Εν Αθήναις. Τύποις “Κράτους” Θ. Τζαβέλλα. 1910

13. Βυζαντινή Πινακοθήκη.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη

14. Χριστιανική Τέχνη. Μέρος Πρώτον: Εισαγωγή εις την Χριστιανικήν Τέχνην. Τεύχος Α: Αρχαία Τέχνη.

  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη. Εις πίνακας VI σχεδιασθέντας υπό Ι.Γ.Φωτεινού. Εν Αθήναις, 1899

15. Χριστιανική Τέχνη. Μέρος Δεύτερον: Κατακόμβαι. Τεύχος Β: Χριστιανική Αρχιτεκτονική των πρώτων αιώνων.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη. Πίνακες σχεδιασθέντες υπό Ι.Γ.Φωτεινού. Εν Αθήναις, 1900

16. Λετουργικόν Εγκόλπιον: Περιέχει όλη την ακολουθία του Εσπερινού, του ¨Ορθρου, την λειτουργία του Χρυσοστόμου και Βασιλείου, της Μεταλήψεως, την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, του μικρού παρακλητικού κανόνος, Μηνολόγιο, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Πασχάλια, Απόδειπνο μικρόν,  Ευλογητάρια, αναστάσιμα, απολυτίκια, Θεοτόκια, υπακοάς των οκτώ ήχων, τους Αίνους, και την Δοξολογία.
17. “Αι εν Αττική Χριστιανικές Αρχαιότητες”. Διατριβή Γεωργίου Λαμπάκη.

Διατριβή Γεωργίου Λαμπάκη. Μόναχο 1882.
Ψηφιακό τεκμήριο στα Ελληνικά ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ψηφιακό τεκμήριο στα Γαλλικά ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

18. Χριστιανικαί Κεγχρεαί. Τοπογραφία των Κεγχρεών.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη. Έκδοσις Virgi, Palermo. 1904 -1905
Ψηφιακό τεκμήριο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

19. Δελτίον Ε΄της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας περιέχον τας εργασίας της Εταιρείας.

Υπό Γεωργίου Λαμπάκη.

20. “Κανονισμός του Ελληνικού Συλλόγου εν Μονάχω”.

Μόναχον 1833
Ψηφιακό τεκμήριο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Εξώφυλλα εκδοθέντων βιβλίων Γεωργίου Λαμπάκη

 

 

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».