Σχέδια από τη Διδακτορική Διατριβή Γεωργίου Λαμπάκη