Εκδοθέντα Βιβλία Γ.Λ.

" Ἐθνικόν και πολύτιμον ἐργον"

Αρχ. Ι. Βελενιδιώτης [Τεργέστη 28 Μαρτίου 1910]

" Θέμα ύπατης σπουδαιότητος"

† Αντώνιος Ι. Δελένδιας, Αρχιεπίσκοπος των Λατίνων
[5/18 Ιανοπυαρίου 1910]

" Φίλε Λαμπάκη
Το νέον σας ὼραῖων ἒργον, εἶναι ἠ καλλιτέρα ἀπάντησις πρός τούς ἐχθρούς Σας.
Δεν ἀμφιβάλλω ὂτι θα λάβη θέσιν μεταξύ των εξόχων ἐργων τῆς Χριστιανικής Αρχαιολογίας
Συνχαίρων .. εἰμί"

Φωκίων Νέγρης
Εν Αθήναις, [6 Δεκεμβρίου 1910]

Ο Γεώργιος Δ. Λαμπάκης (Γ.Λ.), με θητεία στη Ριζάρειο Σχολή και θεολογικές πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, παρέμεινε για πάντα θεολόγος, ένας θεολόγος με πάθος για τις Χριστιανικές Αρχαιότητες και τη σημασία τους για την ιστορία και τη ζωή της Εκκλησίας και του Έθνους. Προσωπικότητα πολυσχιδής, είχε μέσα του μέχρι τέλους τη σπίθα του ιεραποστόλου.

Θιασώτης της Monumentale Theologie την οποία διδάχτηκε στις μεταπτυχιακές του σπουδές, ο Γ.Λ. αντιμετώπιζε τα μνημεία του χριστιανικού παρελθόντος με την πεποίθηση ότι « αυτά τα μνημεία, αυταί αι συμβολικαί παραστάσεις έργω παριστάσιν, ό,τι λόγω οι λοιποί κλάδοι της Θεολογίας εκδιδάσκουσιν ». Η Χριστιανική Αρχαιολογία την οποία υπηρέτησε, « ἐξετὰζει τὰς ἀρχικὰς πηγάς, τὰ ἀρχικὰ αἲτια, τὸν τόπον καὶ  χρόνον καὶ ἐν γένει τὴν ἐξέλιξιν τῶν διαφόρων τύπων τοῦ πολιτεύματος, τῆς λατρείας, τοῦ βίου καὶ τῆς τέχνης τῶν Χριστιανῶν, ἀπό τῶν πρώτων αἰώνων μέχρις ώρισμένου χρονικοῦ ορίου. Το ὂριον δέ τοῦτο ἠμεῖς … παρατείνομεν μέχρι τῆς σήμερον ».

Ο Γ.Λ. μέσα στην προβληματική του 19 ου αιώνα και τους διαξιφισμούς για την ενότητα της ταυτότητας του ελληνισμού, ανασύρει τα τεκμήρια και μνημεία του χριστιανικού παρελθόντος « προς δόξαν της τε Εκκλησίας και της Πατρίδος ». Στο καταστατικό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884) το οποίο συνέταξε, ορίζεται ότι « Σκοπός τῆς Ἑταιρείας ἐστίν ἡ περισυναγωγή καί διάσωσις τῶν έν Ἑλλάδι ἢ ἀλλαχοῦ εὑρισκομένων τῆς Χριστιανικῆς ἀρχαιότητος μνημείων καί ἱερῶν κειμηλίων ὢν ἡ σπουδή καί μελέτη συμβάλλουσι πρός διαφώτισιν τῆς καθό­λου ἑνιαίας πατρώας ἡμῶν ἱστορίας και τέχνης ». Έτσι ο Γ.Λ. αντιμετωπίζει τα μνημεία όχι ως μουσειακά αντικείμενα, αλλά ως κειμήλια.

Ο Γ.Λ. είχε την τύχη να ταξιδεύει διαρκώς, λόγω της ιδιότητάς του ως βασιλικού γραμματέως, αλλά και να διακρίνεται για πρωτοφανή φιλοπονία.

Από τα αυτοτελή έργα του ξεχωρίζουν:

  • «Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου» (1889). Ο Γ.Λ. λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός για την αναστήλωση και ανάδειξη της Μονής Δαφνίου που στα τέλη του 19 ου αι. κινδύνευε από ανεπανόρθωτες καταστροφές. Με τη βοήθεια των αδελφών του Ιωάννη (φωτογράφου) και Εμμανουήλ (ζωγράφου) μελέτησε και αποτύπωσε το μνημείο, και καρπό των μελετών του αποτελεί το βιβλίο αυτό.
  • «Χριστιανική Αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων» (1896). Πρόκειται για τον καρπό μακροχρόνιων ερευνών του γύρω από την εικονογραφία της Χριστιανικής Εκκλησίας από τα την εποχή των συμβόλων μέχρι την ανάπτυξη των ευρύτερων εικονογραφικών κύκλων.
  • «Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως» (1909 ). Περιλαμβάνει ιστορία και περιγραφή των μνημείων των επτά πατριαρχείων της Μικράς Ασίας, της Εφέσου, Σμύρνης, Περγάμου, Θυάτειρων, Σάρδεων, Φιλαδέλφειας, Λαοδικείας κ.α., για τα οποία καταθέτει προσωπική μαρτυρία και τεκμήρια από τις περιοδείες του στη Μικρά Ασία.

Παράλληλα ο Γ.Λ. δημοσίευσε πλήθος (περίπου 300) άρθρων και μελετών, όπως αναφέρει δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Λ. στο βιογραφικό σημείωμα που συνέταξε για εκείνον ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Μελέτες που δημοσιεύτηκαν στα φύλλα «Σιών», «Εβδομάς» κ.α., ενώ η έκδοση του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας στα 1892, του προσέφερε βήμα επιστημονικό, στο οποίο δημοσίευσε τα τεκμήρια των συνεχών περιοδειών του.

“Αι εν Αττική Χριστιανικές Αρχαιότητες”
Διατριβή Γεωργίου Λαμπάκη. Μόναχο 1882

Συγγραφέας:  Γεώργιος Λαμπάκης
Εκδότης: “Εστία”
Έτος: 1882
Σελίδες: 344

“Κανονισμός του Ελληνικού Συλλόγου εν Μονάχω”

Συγγραφέας: Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Έτος: 1883
Σελίδες: 6

Χριστιανική αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου.

Συγγραφείς: Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Έκδοση:
Εκ του Τυπογραφείου Αλεξ. Παπαγεωργίου, Αθήνα
Έτος: 1889
Σελίδες: 153

Κατάλογος της εν Ζαππείω Εκθέσεως

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδόσεις: Eκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Νικολάου Γ. Ιγγλέση, Αθήνα
Έτος: 1891
Σελίδες:
48
Διαστάσεις: 20.1cm*14cm

Έργα Θρησκευτικά.

Συγγραφείς: Γ. Λαμπάκη
Έκδοση:
Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Αθήνα
Έτος:
1893
Σελίδες
: 60

Μελέται, Εργασίαι και Περιηγήσεις των ετών 1892 – 1893

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδόσεις:  Eκ του Βασιλικού Τυπογραφείου Ν.Γ.Ιγγλέση, Αθήνα
Έτος: 1894
Σελίδες:
81

Χριστιανική αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων (1-842):
ήτοι από των αρχών του Χριστιανισμού μέχρι της αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων

Συγγραφείς: Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδοση: Εκ του Τυπογραφείου Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1896, Αθήνα
Έτος: 1896
Σελίδες: 102
Διαστάσεις: 20.8cm*14.5cm

Γενική εισαγωγή εις την Χριστιανικήν Αρχαιολογίαν :
Λόγος εισιτήριος ρηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 25 Νοεμβρίου 1896.

Συγγραφείς: Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδοση: Εκ του Τυπογραφείου Νομικής, Αθήνα
Έτος: 1897
Σελίδες
: 24

Η Μονή Δαφνίου: Μετά τας επισκευάς.

Συγγραφείς: Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδοση: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, Αθήνα. Έτος: 1899
Σελίδες
: 129
Διαστάσεις: 31cm x 30.8cm

Χριστιανική Τέχνη.
Μέρος Πρώτον: Εισαγωγή εις την Χριστιανικήν Τέχνην
Τεύχος Α: Αρχαία Τέχνη

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδόσεις:  Εις πίνακας VI σχεδιασθέντας υπό Ι.Γ.Φωτεινού. Αθήνα
Έτος: 1899
Σελίδες:
7
Διαστάσεις: 21.8cm*30cm

Χριστιανική Τέχνη.
Μέρος Δεύτερον: Κατακόμβαι.
Τεύχος Β: Χριστιανική Αρχιτεκτονική των πρώτων αιώνων

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδόσεις:  Πίνακες σχεδιασθέντες υπό Ι.Γ.Φωτεινού. Εν Αθήναις, 1900
Έτος: 1900
Σελίδες:
7
Διαστάσεις: 21.8cm*30cm

Χριστιανικαί Κεγχρεαί
Τοπογραφία των Κεγχρεών

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδόσεις:  Virgi, Palermo. Έτος: 1904 -1905
Σελίδες: 72-80

Βυζαντινή Πινακοθήκη

Παρουσίαση των σπουδαιότερων κειμηλίων της Βυζαντινής Ιστορίας και τέχνης στην Ελλάδα από τις περιηγήσεις Γεωργίου Λαμπάκη

50 εικόνες αρχαίων έργων, Αγίου Όρους καθώς και έργα Θειρσίου, Voltz κτλ.

Συγγραφέας: Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
‘Ετος: πιθανή ημερομηνία 1906-1907
Σελίδες: 50

Κατάλογος Μουσείου της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και τέχνης μετ’ εικόνων

Κατάλογος και ιστορία του Μουσείου της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και τέχνης μετ’ εικόνων.

Συγγραφείς: Γεώργιος Λαμπάκης, Διευθυντής Χριστιανικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Υφηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο
Εκδοση:
Εκ το τυπογραφείο Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1908, Αθήνα.
Σελίδες: 80

Οι επτά αστέρες της Αποκαλύψεως
Ήτοι ιστορία, ερείπια, μνημεία, και νυν κατάστασις των Επτά Εκκλησιών της Ασίας, Εφέσου, Σμύρνης, Θυάτειρων, Σάρδεων, Φιλαδέλφειας και Λαοδικείας, παρ΄ή Κολοσσαί και Ιεράπολις. – μετά 255 εικόνων.

Συγγραφείς: Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Έκδοση: Τύποις “Κράτους”, Θ. Τζαβέλλα. Αθήνα – Πρωτότυπη έκδοση του 1909
Έτος: 1909
Σελίδες:
476
Διαστάσεις: 23cm*17.8cm

Έργα και Κρίσεις επ΄αυτών

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδόσεις:  Εκ του τυπογραφείου Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1910, Αθήνα
Σελίδες: 65
Διαστάσεις: 12.7cm*14.7cm

 

Αν θέλετε αντίγραφο επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

Η Γέννησις του Χριστού
Ο Ιησούς Θεός ή άνθρωπος;

Απολογητική μελέτη μετά της Ιστορίας και Υμνολογίας της Εορτής

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη
Εκδόσεις: Τύποις “Κράτους” Θ. Τζαβέλλα. 1910. Αθήνα
Σελίδες: 130
Διαστάσεις: 10.5cm*7.5cm

Η Μοναχή Κασσιανή
Η ωραία, ευσεβέστατη και σοφότατη υμνολόγος της Εκκλησίας.

(Βίος, Ιστορία, έργα και ανάπτυξη του ύμνου αυτής)

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη,
Εκδόσεις:  Ιωάννης Κολλάρος, βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1912. Αθήνα
Σελίδες: 160
Διαστάσεις: 10cm*7cm

Λετουργικόν Εγκόλπιον:
Περιέχει όλη την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου, την λειτουργία του Χρυσοστόμου και Βασιλείου, της Μεταλήψεως, την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου, του μικρού παρακλητικού κανόνος, Μηνολόγιο, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Πασχάλια, Απόδειπνο μικρόν,  Ευλογητάρια, αναστάσιμα, απολυτίκια, Θεοτόκια, υπακοάς των οκτώ ήχων, τους Αίνους, και την Δοξολογία

Συγγραφέας:  Υπό Γεωργίου Λαμπάκη, Γραμματέως της Α.Μ. της Βασίλισσας, Υφηγητής της Θεολογίας
Εκδόσεις:  Ιωάννης Δ. Κολλάρος “Εστία”
Έτος: 1911
Σελίδες: 720
Διαστάσεις: 12,5cm* 7.5cm


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».

Skip to content