Τα αρπαγέντα  Ελγίνια μάρμαρα

Τα αρπαγέντα  Ελγίνια μάρμαρα

19 Αυγούστου 1884 η εφημερίδα “Δελτίον της Εβδομάδος” έγραφε για τα Ελγίνια:

Τα αρπαγέντα  Ελγίνια μάρμαρα, ως αποκαλούνται, ίσως υπάρχει αμυδρά τις ελπίς ν΄αποδοθώσι ποτέ, αφού και ανεκινήθη το ζήτημα εν αυτώ τω Λονδίνω εν έτει 1880…

 

 

…τούτον δε, πας τις βλέπων δικαίως ενθυμείται τας στροφάς του Βύρωνος.

«Θνητέ το ερυθρόχρουν του προσώπου σου μοι εξαγγέλλει ότι είσαι Άγγλος (τω είπεν η Αθηνά)… Στρέψον τους οφθαλμούς πέριξ σου. Εδώ, επιζώσα τω πολέμω και τη πυρκαϊά, είδον εκ διαδοχής εκπνευσάσας πολλάς τυρρανίας. Εσώθην από των δηώσεων των Τούρκων και των Γότθων. Επέπρωτο δε η πατρίς σου ν΄αποστείλη ληστήν, μέλλοντα να υπερακοντίση πάντας. Ιδέ τον κενόν και βεβηλωθέντα ναόν τούτον, μέτρησον τα απομένοντα αυτώ λείψανα. Τα μεν κατετέθησαν παρά του Κέκροπος, τα δε εκοσμήθησαν παρά του Περικλέους. Μάθε, ότι ο Άλαρχος και ο Έλγιν συνεπλήρωσαν το έργον». 

 

Skip to content