Αολterms of use
Terms of use The use of this Portal is subject to the terms set out below. Use of the Portal is taken as proof that the visitor / user has […]

Terms of use


Όροι Χρήσης
ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, […]

Όροι Χρήσης